การศึกษาเผยให้มองเห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีอิทธิพล